Close

RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych „RODO”) niniejszym, zgodnie z art. 13 RODO, informujemy, iż:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Bistro Frykas SŁAWOMIR BOGUNIA, Andrychów, ul. Włókniarzy, nr 1C, 34-120, poczta Andrychów

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - email: kontakt@barfrykas.pl, nr tel. 33 875 38 35

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: zawarcia i wykonania umowy na podstawie: Art. 6 ust 1 pkt b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r:
Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa a także podmioty uczestniczące w realizacji usług

5. Przetwarzanie danych za pomocą systemu monitoringu wizyjnego odbywa się w celu ochrony obiektów i mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie bistro, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

6. Zakresem monitoringu wizyjnego objęte są n/w obiekty bistro:
-  wejście główne, wejście zaplecze kuchni, taras, restauracja-bar ;

7. Dane osobowe w postaci wizerunku są rejestrowane przez kamery monitoringu wizyjnego nagrywające obraz w sposób ciągły. Kamery nie rejestrują dźwięku.

8. Dane osobowe pozyskane za pomocą systemu monitoringu wizyjnego będą mogły być udostępnione podmiotom odpowiedzialnym za obsługę systemu monitoringu wizyjnego.

9. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

10. Okres przechowywania danych zarejestrowanych przez system monitoringu wizyjnego wynosi maksymalnie 14 dni. Po tym okresie dane ulegają usunięciu poprzez nadpisanie nowych na urządzeniu rejestrującym obraz.

11. W przypadku, w którym nagrania obrazu z monitoringu wizyjnego stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa,  mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin przechowywania danych określony powyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania

12. Administrator zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez monitoring, które zagrażają bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu klientów, niszczeniu i kradzieży mienia dla celów dowodowych:
- na wniosek osób trzecich,
- na wniosek organów prowadzących postępowania np. policji, prokuratury, sądów,
- zaobserwowane przez osoby obsługujące monitoring, które mogą być dowodem na popełnienie czynu niedozwolonego.

13. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu

13. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych

14.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

© 2022 Bar FRYKAS - Andrychów | WordPress Theme: Annina Free by CrestaProject.